Výskyt šikany na slovenských školách (2020)

2

Pozreli sme sa bližšie na výskyt šikany a šikanovania na našich základných a stredných školách. Vychádzali sme najmä z výsledkov výskumu Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktoré sa v ňom venovalo téme „Prevencia a riešenie (kyber)šikanovania v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie“.

Zber dát sa uskutočnil pomocou online dotazníkového zisťovania v máji 2020 vo všetkých krajoch SR a štatisticky bolo spracovaných 553 dotazníkov. Výberový súbor tvorili základné školy (1.-9. ročník) a stredné školy (gymnáziá a stredné odborné školy).

Šikanovanie

V školskom roku 2019/2020 sa podľa koordinátorov prevencie s problémom šikanovania stretla väčšina škôl (86,3 %). Okrem miery výskytu šikanovania na stredných a základných školách sa zvýšila aj miera jej frekvencie v porovnaní s rokom 2016.

Medzi najčastejšie prejavy šikany a šikanovania podľa tohto výskumu patrili:

 • ironizovanie (výsmech, urážky) – 81,6 %  
 • vulgárne nadávky – 76,5 %
 • ignorovanie, vylúčenie z kolektívu – 55,9 %
 • vyhrážky a zastrašovanie – 45,4 %
 • fyzický útok (bitky, facky, kopance) – 40,1 %
 • vymáhanie vecí (peniaze, jedlo, sladkosti) – 16,8 %
 • sexuálne narážky, obťažovanie – 9,4 %
 • vykonávanie nezmyselných príkazov – 8,5 %
 • iné druhy šikany a šikanovania – 2,5 %

Kyberšikanovanie

V školách sa počas školského roka 2019/2020 vyskytovalo aj kyberšikanovanie (73,6%). Zo zistení výskumu vyplýva aj to, že oba tieto javy spolu súvisia. Tam, kde sa vyskytuje klasické šikanovanie sa aj vo výrazne väčšej miere vyskytuje práve kyberšikanovanie (tzn. šikanovanie cez PC, mobil, tablet a pod.).

Medzi najčastejšie prejavy kyberšikanovania podľa tohto výskumu patrili:

 • vyhrážanie a zastrašovanie – 26,4% 
 • urážanie a ponižovanie – 50,6%
 • ohováranie, šírenie nepravdivých informácií – 62,7%
 • sexuálne obťažovanie – 2,5%
 • iné – 2,4%

Záver

Aj na základe týchto výsledkov vidíme, že šikana a šikanovanie je aj v našej spoločnosti veľmi vážny a najmä rozšírený problém, ktorému sa musíme začať viac venovať. Výsledky výskumu môžu byť samozrejme odlišné (podhodnotené) v porovnaní s individuálnou skúsenosťou žiakov, študentov či ich rodičov, keďže sa vo výskume pracovalo s dátami, poznatkami a informáciami získavanými od koordinátorov prevencie, tzn. dotazníky nevypĺňali priamo žiaci a študenti týchto škôl.

Zdroje
Zdieľajte tento článok

Kategória: