Smernica Ministerstva školstva k problematike šikany a šikanovania na školách

3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v roku 2018 smernicu, ktorá má za úlohu pomôcť školám s riešením problematiky šikany a šikanovania a uľahčiť im orientáciu sa v danej problematike.

Táto Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá okrem iného upravuje aj:

  • základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov,
  • možnosti preventívneho pôsobenia,
  • metódy riešenia šikanovania žiakov,
  • zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona.

Smernica platí od 1. septembra 2018 a týka sa všetkých škôl a školských zariadení.

Je vhodné, aby si škola, alebo školské zariadenia na základe nej vypracovalo tzv. internú smernicu, platnú pre dané zariadenia a jeho prípadné špecifické nároky a požiadavky.

Internú smernicu je dobré najskôr dôkladne prerokovať na pedagogickej rade, doplniť, zapracovať do nej praktické postupy a odporúčania, ktoré sa viažu ku konkrétnej škole a jej žiakom a až potom ju verejne predstaviť.

Interná smernica upravujúca riešenie šikany a šikanovania na školách musí by mala byť dobre známa a prístupná tak pedagogickým ako aj nepedagogickým zamestnancom, rodičom (zákonným zástupcom) aj žiakom. Všetky zúčastnené strany by mali byť s jej obsahom preukázateľne (ideálne proti podpisu) oboznámené. Všetky zúčastnené strany tak vedia, aké smerovanie škola či školské zariadenie má, aký je jej postoj k šikane a šikanovaniu, aké spôsoby na jeho odstránenie volí a najmú to, aké následky môžu iniciátori šikany očakávať.

Je dobré pokiaľ sa problematika šikany a šikanovania zapracuje aj do Školského poriadku. Interná smernica či pokyny môžu tvoriť samostatnú prílohu Školského poriadku, alebo Školský poriadok odkazuje na jej aktuálne platnú verziu.

Je potrebné, aby škola dávala aj takto verejne najavo svoje stanovisko a prezentovala nulovú toleranciu k šikane a šikanovaniu už pri nástupe žiakov a zamestnancov.

Zdroje
Zdieľajte tento článok

Kategória: