Šikana na pracovisku: Bullying, Mobbing, Bossing a Staffing

Šikana na pracovisku Bullying, Mobbing, Bossing a Staffing

Problematika šikany a šikanovania na pracovisku rozsiahla a dotýka sa nielen šikanovaného zamestnanca, jeho kolegov a zamestnávateľa, ale v neposlednom rade aj jeho príbuzných, priateľov, či rozličných inštitúcií, ktoré sa tejto problematike venujú (napr. súdy, inšpektoráty a pod.).

Šikanovanie na pracovisku môže mať rôzne formy:

BULLYING - šikanovanie jednotlivcom, kolegom

Táto forma šikanovania na pracovisku sa charakterizuje ako opakované urážlivé správanie prostredníctvom pomstychtivých, krutých, škodlivých alebo ponižujúcich útokov, ktoré majú za cieľ oslabiť sebavedomie jednotlivca alebo skupiny zamestnancov. Šikanovanie je často skryté a dochádza k nemu mimo dohľadu potenciálnych svedkov. Takéto správanie sa však časom zvyčajne stupňuje. Neustále negatívne útoky na obeť a jej profesijný výkon sú zvyčajne nepredvídateľné, iracionálne a nespravodlivé.

MOBBING - kolektívne šikanovanie kolegami

Keďže ide o kolektívne šikanovanie, spolčuje sa obvykle skupina zamestnancov, ktorí majú spoločný cieľ, a to nájsť si obeť a psychicky ju obťažovať či šikanovať. Mobbing zahŕňa také typy správania ako napríklad neustále adresovanie negatívnych poznámok dotknutej osobe alebo jej neustále kritizovanie; izolovanie osoby tak, aby zostala bez akýchkoľvek sociálnych kontaktov, ohováranie alebo šírenie nepravdivých informácií o obeti, alebo jej neustále zosmiešňovanie. Tieto útoky sa môžu zdať na prvý pohľad bezvýznamné, ale môžu mať zničujúci dopad na obeť. Odhaduje sa napríklad, že asi 10-15% z celkového počtu samovrážd vo Švédsku za rok sa udialo z dôvodu mobbingu.

BOSSING - šikanovanie nadriadeným

Zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti zamestnanca alebo zamestnancov zo strany nadriadeného, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie. Agresor sa snaží o udržanie moci, jeho cieľom je narušiť pracovnú atmosféru a chuť pracovníka, a to buď preto, aby zdôraznil svoje hierarchické postavenie, alebo preto, aby zamestnanec odišiel dobrovoľne zo zamestnania bez toho, aby mu bola vyplatená finančná kompenzácia;

STAFFING - šikanovanie podriadenými

Označuje také správanie podriadených voči nadriadenému, ktoré má viesť k jeho zosadeniu. Väčšinou sa to stáva vtedy, ak do zamestnania nastúpi niekto zvonku a jeho metódy nie sú podriadenými prijaté, alebo vtedy, ak po jeho mieste túži niektorý z podriadených. Ďalšou možnosťou môže byť tá, kedy zamestnanec musí riadiť svojich bývalých kolegov nespokojných s jeho povýšením. Cieľom staffingu je zničenie nadriadeného, vedenia alebo personálnej či podnikovej politiky.

Šikana na pracovisku v číslach

Podľa výsledkov výskumu v 31 európskych krajinách (30 000 respondentov)

  • 2% zamestnancov (10 miliónov) sú vystavené násiliu zo strany ďalších osôb na pracovisku,
  • 4% zamestnancov (20 miliónov) násiliu zo strany osôb mimo pracoviska,
  • 2% zamestnancov (10 miliónov) sú sexuálne obťažované (trikrát viacej sa týka žien ako mužov) a
  • 5% zamestnancov (25 miliónov) je zastrašovaných a šikanovaných

 
Najviac sa šikanovanie vyskytuje v oblasti zdravotníctva, služieb – stravovacie služby, hotelierstvo, potom v oblasti vzdelávania, dopravy a komunikácií. Šikanované sú viacej ženy ako muži, ženy najmä vo veku 15-29 rokov.

Šikana na pracovisku je celospoločenský fenomén, ktorý je potrebný skúmať z viacerých pohľadov – medicínskeho, psychologického, sociologického, ekonomického či právneho hľadiska.

Zdroje

• Inštitút pre výskum práce a rodiny, Správa z riešenia výskumnej úlohy Mobbing a bossing na pracovisku 2013

Zdieľajte tento článok

Kategória: