Prečo niekto šikanuje práve v online svete

Prečo niekto šikanuje práve v online svete

Kyberšikana predstavuje veľký zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne. Kyberšikanovanie sa nezastaví ani pred dverami domu či bytu. Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií a teda aj rozsah škôd. To býva pre obete veľmi traumatizujúce, lebo to znamená, že o ich ponížení sa mohol dozvedieť prakticky ktokoľvek a kedykoľvek.

Dôvody kyberšikanovania (teda šikanovanie pomocou informačno-komunikačných technológií ako sú telefón, tablet, internet, sociálne siete a pod.) môžu byť rôzne presne tak, ako je to aj pri bežnom (osobnom) šikanovaní. Napríklad môže ísť o:

  • Potrebu uvoľniť vlastné napätie, hnev a agresiu
  • Snahu získať uznanie a pozornosti, byť zaujímavý
  • Nudu a potrebu robiť niečo „iné a zábavné“
  • Prenesenie konfliktov z bežného života do online sveta
  • Potrebu patriť k nejakej skupine (pridať sa ku skupine, ktorá niekoho šikanuje)
  • Iné názory, nezhody, zmena vzťahov a pod.
  • Potrebu dokazovania si moci, vlastnej sily či mnohé iné.


Existuje aj riziko neúmyselnej kyberšikany. Tou je spravidla neuvážené konanie, keď nedomyslíme dôsledky svojich činov a tie môžu nechtiac viesť k poškodeniu obete. Stáva sa to napríklad vtedy, keď zverejníme nevhodné fotky niekoho iného, časť súkromnej konverzácie, niekoho súkromné mobilné číslo a pod. Následky páchateľ (vinník situácie) spravidla nevidí, ani si nie je vedomý rozsahu škody, ktorú takto mohol obeti spôsobiť.

Dôvody agresorov (tých čo šikanujú zámerne) môžu byť naozaj rôzne, žiadny z nich ale nie je dostatočne závažný na to, aby mali právo niekoho šikanovať či kyberšikanovať.  Dôležité je zapamätať si, že aj v online priestore je potrebné dávať na seba pozor a že aj tu sa musíme správať rozumne a zodpovedne.

Páchatelia – agresori, môžu na internete konať viac anonymne, pričom práve táto anonymita im môže dávať pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa ale často výrazne odlišuje od ich skutočnej identity. Vek a vzhľad nie sú pri kyberšikane rozhodujúce. Šikana môže prebiehať aj medzi rovesníkmi (spolužiakmi), aj medzi rôznymi vekovými skupinami (žiak – učiteľ). 

Zdroje
• www.klicksafe.de • www.kybersikanovanie.sk
Zdieľajte tento článok

Kategória: