ZÁSADY OCHRANY a spracovania OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ Inštitút duševného zdravia a pohody – občianske združenie, so sídlom na adrese Doležalova 3424/15, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52102262, zapísaný v zozname združení MVSR pod sp. Zn. VVS/1-900/90-55185, ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“ alebo „GDPR“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách, ponukách spolupráce) súvisiacich so získaním ďalších informácií o investičnej príležitosti, zakúpením služby, obstaranou službou alebo dohodnutím osobného stretnutia. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa §13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Spôsob získavania osobných údajov. Osobné údaje získavame priamo od Vás, a to ich dobrovoľným poskytnutím v súvislosti s možnosťou získania ďalších informácií o občianskom združení Inštitút duševného zdravia a pohody, jeho aktivitách, možnosti pomoci, či o projektoch a ponukách partnerských organizácií, ktoré nám adresujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára na webovej stránke www.sikana.sk , patriacej občianskemu združeniu Inštitút duševného zdravia a pohody, či na iných jeho webových stránkach.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany.
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa vykonáva za účelom sprostredkovania osvetových, propagačných a marketingových aktivít a noviniek, a za účelom sprostredkovania ďalších informácií o občianskom združení, jeho projektoch či projektoch partnerských organizácií.
Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb.
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: fyzické osoby so záujmom o chod, novinky, osvetovú činnosť, či s priamym záujmom o spoluprácu s občianskym združením Inštitút duševného zdravia a pohody, spolupracovníci, dobrovoľníci, firmy a organizácie. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov.
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (napríklad spracovanie účtovnej agendy a pod.), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.
Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané.
Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, vypísaním dotazníka, cez web stránku prevádzkovateľa).
Doba uchovávania osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania / ukončenia 5. kalendárneho roku v ktorom boli osobné údaje poskytnuté.
Profilovanie.
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii.
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov majú najmä tieto práva (tzv. práva dotknutých osôb), ktoré si uplatňujú u prevádzkovateľa
Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje prevádzkovateľ používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutým osobám poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujú iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadajú elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať presnosť, úplnosť a aktuálnosť spracúvaných osobných údajov, ktoré má o dotknutých osobách k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými disponuje prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má požiadať prevádzkovateľa, aby tieto upravil, aktualizoval alebo doplnil.
Právo na výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“ čl. 17 nariadenia)
Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napr. v prípade, ak osobné údaje viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo však prevádzkovateľ posúdi z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napr. prevádzkovateľ môže mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)
Za určitých okolností dotknutá osoba je oprávnená prevádzkovateľa požiadať, aby prestal používať jej osobné údaje. Napr. prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že jej osobné údaje, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že jej osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať.
Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)
Za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 nariadenia)
Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, prevádzkovateľ nebude osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo odvolať súhlas
V prípadoch, kedy osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať písomne alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutých osobách spracúval.

Plné znenie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1527196039436&uri=CELEX:32016R0679

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na info@psychin.sk 

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 nariadenia) na 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
Slovenská republika 

alebo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Vzory formulárov na uplatnenie uvedených práv sú zverejnené na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

Dátum vydania a účinnosti „Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov“: 01.02.2020.