Antidiskrimnačná politika

Inštitút duševného zdravia a pohody, o.z. je dobročinná organizácia s cieľom chrániť a zlepšovať psychické zdravie a duševnú pohodu ľudí v každom veku. Pri svojom fungovaní uplatňuje a dbá na dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania, férového prístupu a rovnosti príležitostí pre každého človeka bez rozdielu.

 

Zabezpečuje rovnosť šancí a nedovoľuje diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo socioekonomického pôvodu ani akéhokoľvek iného štatútu, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi či so Zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) č. 365/2004 Z. z.